د کتاب التوحید درسي سلسلة (23)

د کتاب التوحید درسي سلسلة (23)

نبذة مختصرة

په دې ماده کې د کتاب التوحید درسي سلسله شروع ده او په دې بيان کې دا حقیقت بیانیږې چې لاسونو ته تارونه وغيره آچول د توحيد سره منافئ کارونه دي

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی