ټول نعمتونه د الله تعالی لخوانه دي

ټول نعمتونه د الله تعالی لخوانه دي

نبذة مختصرة

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، ده ـول نعمتونه ى الله تعالی لخواڅخه دي ، بايد دهغه شکر اداکړی شي .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی