ټول نعمتونه د الله تعالی لخوانه دي

ټول نعمتونه د الله تعالی لخوانه دي

Description

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، ده ـول نعمتونه ى الله تعالی لخواڅخه دي ، بايد دهغه شکر اداکړی شي .

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی