سعادت او نيك بختي

سعادت او نيك بختي

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه دري کارونه دسعادت اسباب دي اول په نعمتونو باندي شکر کول او په مصيبتونو باندي صبر کول ، او د ګناهونو نه اسغفار کول ، په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: