سعادت او نيك بختي

سعادت او نيك بختي

نبذة مختصرة

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه دري کارونه دسعادت اسباب دي اول په نعمتونو باندي شکر کول او په مصيبتونو باندي صبر کول ، او د ګناهونو نه اسغفار کول ، په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی