سعادت او نيك بختي

سعادت او نيك بختي

Description

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه دري کارونه دسعادت اسباب دي اول په نعمتونو باندي شکر کول او په مصيبتونو باندي صبر کول ، او د ګناهونو نه اسغفار کول ، په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی