අවට පරිසරය සුරකිමු

වර්ග:

කෙටි හැඳින්වීම

1. පරිසරය පිරිසිදු තිරීම සහ මිනිසාගේ කය සහ සිත පිරිසිදු කිරීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්