අවට පරිසරය සුරකිමු

කෙටි හැඳින්වීම

1. පරිසරය පිරිසිදු තිරීම සහ මිනිසාගේ කය සහ සිත පිරිසිදු කිරීම

Download

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්