එකම පණිවිඩයකි

සංස්කරණය :

පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

මූලාශ්‍ර:

ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා

වර්ග:

කෙටි හැඳින්වීම

ආදම් (අලෙයිහිස් සලාම්) තුමාණන් පටන් අවසන් දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් දක්වා පැමිණි සියලු නබිවරුන් වෙත අල්ලාහ් විසින් ලැබුණු පණිවිඩය එකම පණිවිඩයක් බව තහවුරු කරමින් අල් කුර්ආනය බයිබලය හා තෝරාව ආශ්‍රයෙන් සාධක ඉදිරිපත් කරමින් පර්යේෂණාත්මක ලෙසින් මෙය සංස්කරණය කොට ඇත

ඔබගේ වටිනා අදහස්