හිජ්රි සහ මිලාද් දින දර්ශනය

කෙටි හැඳින්වීම

චන්ද්රمයා පදනම් කර හිජ්රි දින දර්ශනය සහ සූර්යයා පදනම් කර ගත් මීලාද් දින දර්ශනය පිළිබඳ විස්තර

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න