හිජ්රි සහ මිලාද් දින දර්ශනය

කෙටි හැඳින්වීම

චන්ද්රمයා පදනම් කර හිජ්රි දින දර්ශනය සහ සූර්යයා පදනම් කර ගත් මීලාද් දින දර්ශනය පිළිබඳ විස්තර

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්