ජනාසා පිළිබඳ පාඩම

කෙටි හැඳින්වීම

1. ජනාසාවක් සිදු වු විට කුමක් සිදිවිය යුතු ද?
2. ජනාසා සෝදන්නේ කෙසේද?
3. ජනාසා ආවරණය කරන්නේ කෙසේද?
4. ජනාසා සලාහ් මෙහෙයවන්නේ කෙසේද? යන විස්තර

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න