කෙටි හැඳින්වීම

1. ජනාසාවක් සිදු වු විට කුමක් සිදිවිය යුතු ද?
2. ජනාසා සෝදන්නේ කෙසේද?
3. ජනාසා ආවරණය කරන්නේ කෙසේද?
4. ජනාසා සලාහ් මෙහෙයවන්නේ කෙසේද? යන විස්තර

ඔබගේ වටිනා අදහස්