සූරා බකරා වාක්යي 91 සිට 141 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා බකරා වාක්යا 91 සිට 141 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න