සූරා බකරා වාක්යي 91 සිට 141 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

ඔබගේ වටිනා අදහස්