සූරා බකරා වාක්යي 91 සිට 141 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා බකරා වාක්යا 91 සිට 141 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

ඔබගේ වටිනා අදහස්