තෝරා ගත් රුවන් වැකි

කෙටි හැඳින්වීම

මෙම කෘතියෙහි තෝරා ගත් හදීස් අසූවක අර්ථ හා එයින් උගත යුතු පාඩම් සිංහල භාෂාවෙන් ලියවී තිබේ.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්