මුහ්තසර් අල්-ෆික්හිල් ඉස්ලාමී

කෙටි හැඳින්වීම

• අල්-හිසාබ් යනු අල්ලාහ් තම ගැත්තන් ව තමන් ඉදිරියේ තබා ඔවුන් කළ ක්රියයාවන් ඔවුනට පෙන්වා දී පසුව ඔවුන්ගේ ක්රි්යාවන්ට අනුව ඔවුනට ප්ර තිඵල පිරි නැමීමයි. යහ ප්රගතිඵලයක් නම් එය දස ගුණයක සිට හත්සීය දක්වා ද ඊට වැඩි ගුණයකින් ද ප්ර ගුණ කර දෙනු ඇත. එය නපුරු ප්ර තිඵලයක් නම් ඒ හා සමාන ව පවතී.
• අල්- හව්ල් (තටාකය හෝ සම්පත්).
• අස්-සිරාත්.
• සදාතනික නිවහන.
• ස්වර්ගයේ ස්වභාවය.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්