Tabelë rreth shpagimeve -Kefareteve

Përshkrimi

Kjo është një tabelë e cila përmbledh dispozitat fetare që kanë të bëjnë me shpagimet – kefaretet, me një metodë të lehtë. Kjo tabelë është nxjerrë nga libri i Dr. Abdullah b. Muhamed Et Tajjar “Udhëzime rreth dispozitave të shpagimeve – Kefareteve”.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Hollësitë

  Lista e shpagimeve - Kefareteve

  ﴿ جدول أحكام الكفارات ﴾

  ] Shqip – Albanian – ألباني [

  Abdullah b. Muhamed Et Tajjar

  Përktheu: Talha Kurtishi

  Rishikoi : Redaksia e albislam.com

  2010 - 1431

  ﴿ جدول أحكام الكفارات ﴾

  « باللغة الألبانية »

  عبد الله بن محمد الطيار

  ترجمة: طلحة كرتيشي

  مراجعة: هيئة تحرير موقع "ألب إسلام"

  2010 - 1431

  Shpagimet-Kefaretet

  Shpagim-qefaret është: emërtim i përgjithshëm për adhurimet fetare, në pasuri ose me trup, me të cilat është i obliguar ai i cili bën kundërvajtje ndaj disa rregullave të caktuara fetare, me qëllim të dënimit por edhe të faljes së gjynahut. Ngase bëjnë pjesë në ibadete, qefaretet janë dispozita që mund të caktohen vetëm me argumente tekstuale fetare. Më poshtë keni një tabelë për dispozitat e shpagimeve fetare:

  * * * Tabela e shpagimit (أحكام الكفارات) * * *

  A është i detyruar me renditje apo jo

  Dispozita e tij

  Lloji i shpagimit (kefaretit)

  Vepra për të cilën duhet bërë shpagim

  I lejohet të zgjedh mes ushqimit,

  veshmbathjes dhe lirimit. Nëse s’ka mundësi ta bëj asnjërën prej këtyre agjëron.

  Vaxhib

  Agjërimi i tre ditëve me radhë

  Lirimi i një robi besimtar

  Të ushqen dhjetë të varfër ose të

  siguron veshmbathje për ta

  Shkelja e betimit

  [اليمين]

  I lejohet të zgjedh mes ushqimit,

  veshmbathjes dhe lirimit. Nëse s’ka mundësi ta bëj asnjërën prej këtyre agjëron.

  Vaxhib

  Agjërimi i tre ditëve me radhë

  Lirimi i një robi besimtar

  Të ushqen dhjetë të varfër ose të

  siguron veshmbathje për ta

  Shkelja e zotimit

  [النذر]

  I lejohet të zgjedh mes ushqimit, veshmbathjes dhe lirimit. Nëse s’ka mundësi ta bëj asnjërën prej këtyre agjëron.

  Vaxhib

  Agjërimi i tre ditëve me radhë

  Lirimi i një robi besimtar

  Të ushqen dhjetë të varfër ose të

  siguron veshmbathje për ta

  Shkelja e zotimit për apstenim nga marrëdhëniet seksuale me gruan (përgjithmonë apo më tepër se katër muaj)

  [الإيلاء]

  Në këtë shpagim renditja është e detyruar (d.m.th. nuk i lejohet të bën të dytën përpos në rast

  kur nuk ka mundësi ta bën të parën)

  Vaxhib

  Ushqyerja e gjashtëdhjetë të varfërve

  Agjërimi i dy muajve me radhë

  Lirimi i një robi besimtar

  Shkelja e Dhiharit[1]

  [الظهار]

  Në këtë shpagim renditja është e detyruar (d.m.th. nuk i lejohet të bën të dytën përpos në rast

  kur nuk ka mundësi ta bën të parën)

  Vaxhib

  Ushqyerja e gjashtëdhjetë të varfërve

  Agjërimi i dy muajve me radhë

  Lirimi i një robi besimtar

  Prishja e agjërimit gjatë muajit Ramazan me marrëdhënie intime

  Renditja është e detyruar

  Vaxhib

  Agjërimi i dy muajve me radhë

  Lirimi i një robi besimtar

  Vrasja

  (vrasja e dikujt pa pasë qëllim që ta vrasë atë)

  Ka të drejtë të zgjedhjes mes shpagimeve

  Vaxhib

  Agjërimi i tre ditëve

  Ushqyerja e gjashtë të varfërve

  Therja e kurbanit (dele)

  Veprimi i gjërave të ndaluara gjatë

  ihramit

  [محظورات الإحرام]

  Në këtë shpagim renditja është e detyruar (d.m.th. nuk i lejohet të bën të dytën përpos në rast kur nuk ka mundësi ta bën të parën)

  Vaxhib

  Agjërimi i dhjetë ditëve (tre gjatë Haxhxhit dhe shtatë pas kthimit në shtëpi

  Therja e kurbanit (dele)

  Lërja e ndonjë vaxhibi gjatë veprimeve të Haxhit

  Renditja është e detyruar

  Vaxhib

  Agjërimi i dhjetë ditëve (tre gjatë Haxhxhit dhe shtatë pas kthimit në shtëpi

  Therja e kurbanit (dele)

  Shpagimi i atij që pengohet nga kryerja e umres apo haxhit (pas fillimit të tyre) për ndonjë arsye si dhe shpagimi për haxhin Temettu dhe Kiran  Ka të drejtë të zgjedh

  Vaxhib

  Në vend të ushqimit të një të varfëri agjëron një ditë

  Shikon sa është vlera e kafshës së ngjashme dhe paguan ushqim aq sa është vlera e saj (për çdo të varfër shpërndan sikur në sadakatul fitr)

  Therja e kafshës së ngjashme dhe shpërndarja e mishit të saj për të varfërit në Mekë

  Shpagimi për vrasjen e gjahut (nëse gjahu është brenda haremit të Mekës apo nëse njeriu është në ihram) nëse ka kafshë të ngjashme me të

  Ka të drejtë të zgjedh

  Vaxhib

  Në vend të ushqimit të një të varfëri agjëron një ditë

  Shikon sa është vlera e gjahut të vrarë dhe paguan ushqim aq sa është vlera e saj dhe iu shpërndahet të varfërve

  Shpagimi për vrasjen e gjahut (nëse gjahu është brenda haremit të Mekës apo nëse njeriu është në ihram) nëse nuk ka kafshë të ngjashme me të

  Në këtë shpagim renditja është e detyruar (d.m.th. nuk i lejohet të bën të dytën përpos në rast kur nuk ka mundësi ta bën të parën)

  Vaxhib

  Agjërimi i dhjetë ditëve (tre gjatë Haxhxhit dhe shtat pas kthimit në shtëpi)

  Therja e kurbanit të madh (deve ose lopë)

  Marrëdhëniet intime me gruan para lirimit të plotë prej ihramit

  /

  Mustehab

  (e pëlqyer sipas disa

  shkollave juridike)

  Duhet ta paguaj shpagimin nëse ka mundësi përndryshe s’ka gjë

  Dispozita për drunjtë e Mekës dhe Medines dhe gjuetisë në Medine

  /

  Mustehabb

  Të jepë lëmoshë ne vlerë një ose gjysëm dinar (25.6 euro ose 12.8 euro përafërsisht)

  Marrëdhëniet intime me gruan gjatë menstruacioneve

  [1] Dhihar: është thënia e burrit bashkëshortes së tij: Ti je për mua si shpina e nënës sime (d.m.th. e palejuar për marrëdhënie intime me mua sikur nëna ime).