കഫ്ഫാറത്തിന്റെ (പ്രായശ്ചിത്ത) വിധികള്‍ - ചാര്ട്ട്

വിേശഷണം

അബദ്ധങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചു പോയാല്‍ നിര്വ്ഹിക്കേണ്ടുന്ന പ്രായശ്ചിത്ത വിധികള്‍ വിവരിക്കുന്ന സംക്ഷിപ്ത പട്ടികയാണ്‌ ചുവടെ. ഡോ. അബ്ദുല്ലാഹ്‌ ബിന്‍ മുഹമ്മദ്‌ അത്ത്വയ്യാര്‍ രചിച്ച ’ ഇര്ഷാവദാത്ത്‌ ഫി അഹ്കാമില്‍ കഫ്ഫാറാത്ത്‌ ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്ന്‌ സംഗ്രഹിച്ചെഴുതിയത്‌.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം