നാഥനെ അറിയുക (16) നേർച്ച

നാഥനെ അറിയുക (16) നേർച്ച

വിേശഷണം

തൗഹീദിന്റെ ഇനങ്ങളിൽ പെട്ടതും അല്ലാഹുവിനു അല്ലാഹുവിനു മാത്രം അർപ്പിക്കേണ്ടതുമായ നേർച്ച എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം