നാഥനെ അറിയുക (02) തൗഹീദിന്റെ ഇനങ്ങൾ

നാഥനെ അറിയുക (02) തൗഹീദിന്റെ ഇനങ്ങൾ

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനുള്ള തൗഹീദിന്റെ മൂന്ന് ഇനങ്ങളായ റബൂബിയ്യ , ഉലൂഹിയ്യ , അസ്മാഉ വസ്സിഫാത്ത് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു