നാഥനെ അറിയുക (14)സഹായ തേട്ടം

നാഥനെ അറിയുക (14)സഹായ തേട്ടം

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ ഭാഗവും അല്ലാഹുവിനു മാത്രം അര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുമായ സഹായ തേട്ടം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം