നാഥനെ അറിയുക (03) തൗഹീദു റുബൂബിയ്യ

നാഥനെ അറിയുക (03) തൗഹീദു റുബൂബിയ്യ

വിേശഷണം

തൗഹീദിന്റെ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതായ റുബൂബിയ്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം