Edukata bashkëshortore në Islam

Ligjërues : Enis Rama

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për rëndësinë e edukatës bashkëshortore në Islam si dhe metodat e zgjedhjes së problemeve nën prizmin e kësaj edukate.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes