معلومات المواد باللغة العربية

Audio

Numri i materialeve: 108

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Sedat Rrustemi

  Kjo ligjëratë është koment i hadithit të njohur të cilin e transmeton Ibn Abasi e teksti i tij fillon me fjalët: “O djalosh, Ruaje Allahun (fenë e Allahut), që Ai të të ruaj ty ..” Hoxha i nderuar në komentin e tij sqaron urtësitë, porositë, udhëzimet dhe dobitë të cilat i përmban ky hadith.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Bledar Haxhiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Hytbe tërheqëse rreth temës më të rëndësishme e që është njohja e Allahut të lartësuar përmes emrit të Tij më të përsëritur – Allah. Cilat janë domethëniet e këtij emri dhe mësimet që mund të nxjerrim prej tij.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Përmes kësaj ligjërate hoxha i nderuar sqaron obligimin e muslimanëve ndaj të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe se çka duhet të veprojnë ata për të shprehur dashurinë, lojalitetin dhe përkrahjen ndaj tij.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja Redaktoi : Driton Lekaj

  Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) është vula e pejgamberëve dhe sipas konceptit islam çdo profet pas tij është i rremë. Megjithatë profetët e rremë janë bërë dukuri dhe përmes këtyre pretendimeve mashtrojnë njerëzit e thjeshtë. Në këtë intervistë hoxha i nderuar Ahmed Kalaja, mes tjerash, sqaron në mënyrë të argumentuar mashtrimet e tyre.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Bledar Haxhiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Karikaturat famëkeqe pikëlluan zemrën e çdo myslimani dhe njollosën çdo parim të lirisë së shprehjes por, tërë kjo vetëm se e shtoi dashurinë e myslimanëve ndaj Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). E si mos ta duam atë që Allahu e lartësoi me virtytet dhe cilësitë më të mira. E kjo është edhe esenca e ligjëratës së hoxhës së nderuar Bledar Haxhiu.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ismail Bardhoshi Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo është pjesë e komentimit të librit “Kitabut Tevhid” nga hoxhë Ismail Bardhoshi, i cili komenton kaptinën e posaçme e cila flet për astrologjinë. Komenti është i thukët dhe gjithëpërfshirës ku hoxha i nderuar sqaron qëndrimin islam rreth astrologjisë dhe rrezikun e keqkuptimeve dhe devijimeve, në këtë kaptinë, për besimin islam – Akiden.

 • Shqip

  MP3

  Përkthimi i domethënieve të kaptinas El Fatiha dhe xhuzit Amme në gjuhën shqipe, i lexuar nga Xhemal Jakupi, e që është prej publikimeve të Kompleksit të Mbretit Fehd për Botimin e Kuranit Fisnik në Medinen e Ndritshme.

 • Shqip

  MP3

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Muslimani gjatë jetës së tij mëton të përmirësojë veten vazhdimisht dhe për këtë edhe shumë keqkuptime të cilat mund t’i përvidhen duhet të kujdeset për t’i përmirësuar. Për disa nga këto keqkuptime flet edhe ligjërata e mbajtur nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu.

 • Shqip

  Ligjërues : Adnan Pallça Redaktoi : Driton Lekaj

  Dyzet hadithet të përmbledhura nga Imam Neveviu përbëjnë hadithet më kuptimplote dhe përmbledhëse të Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të). Hadithi që e komenton hoxha i nderuar Adnan Pallqa është hadithi nr. 10 prej këtyre haditheve dhe që flet për rëndësinë e të ushqyerit me hallall.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Adnan Pallça Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo ligjëratë është vazhdim i komentit të hadithit të dhjetë prej dyzet haditheve të Imam Neveviu nga hoxha i nderuar Adnan Pallqa por, në këtë pjesë vë theksin në vlerën e Duasë – Lutjes dhe disa rregullave të saj.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Adnan Pallça Redaktoi : Driton Lekaj

  Dyzet hadithet të përmbledhura nga Imam Neveviu përbëjnë hadithet më kuptimplote dhe përmbledhëse të Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të). Hadithi që e komenton hoxha i nderuar Adnan Pallqa është hadithi nr. 10 prej këtyre haditheve dhe që flet për rëndësinë e të ushqyerit me hallall.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë hoxha Enis Rama flet rreth namazit, rëndësisë dhe peshës së tij në Islam. Iu drejtohet atyre që pretendojnë Islamin dhe namazi nuk është pjesë e jetës së tyre me këshilla dhe sqarime se Islami nuk qëndron pa namaz dhe pa iu nënshtruar Allahut të lartësuar. Si dhe flet për lumturinë, krenarinë dhe shpëtimin në këtë botë dhe tjetrën që i sjell myslimanit namazi.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë hoxha Ekrem Avdiu e komenton “Ajetul Kursijj”, e që është ajeti 285 i kaptinës El Bekare. Ky ajet është ajeti më madhështor në Kuranin Fisnik. Madhështia e tij rrjedh nga tematika që shtjellon. Ky ajet Kuranor flet për Allahun e lartësuar, cilësitë dhe emrat e tij të bukur. Dhe ai që donë ta njohë Allahun e lartësuar dhe ta adhurojë sinqerisht patjetër duhet të ndalet në kuptimet dhe udhëzimet e këtij ajeti madhështor.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ismail Bardhoshi

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth realitetit të adhurimit me zemër si dhe rëndësisë së përkujdesjes për veprat e zemrës.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për vlerën e namazit dhe se namazi është boshti i lumturisë në këtë dhe botën tjetër.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja

  Në këtë incizimi hoxha i nderuar flet rreth argumenteve shkencore dhe fetare për ekzistimin e Allahut.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Enis Rama

  Në këtë incizim, hoxha i nderuar flet për dashurinë ndaj Pejgamberit (alejhis salatu ves selam), shembujt nga gjeneratat e para për këtë dashuri dhe si duhet të manifestohet ajo në jetën e myslimanit.

 • Shqip

  MP3

  Në këtë incizim disa studentë të Universitetit Islamik në Medinë janë munduar t’i sarojnë shtyllat e imanit me një metodë të thjeshtë por, të argumentuar.

 • Shqip

  MP3

  Në këtë incizim disa studentë të Universitetit Islamik në Medinë janë munduar t’i sqarojnë shtyllat e Islamit me një metodë të thjeshtë por, të argumentuar.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Hasan I. Nahi

  Përkthimi i kuptimeve të Kuranit të Madhërishëm nga profesori Hasan Nahi, Allahu e mëshiroftë. (Audio)

Faqja : 6 - Nga : 1