• Shqip

  MP3

  Ligjërues : Hasan I. Nahi

  Përkthimi i kuptimeve të Kuranit të Madhërishëm nga profesori Hasan Nahi, Allahu e mëshiroftë. (Audio)

 • Nepalisht
 • Arabisht

  MP3

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për përgatitjen para muajit të Ramazanit, pasi që jemi në prag të tij. Ai i tregon rregullat e përgjithshme ndaj të cilave muslimani duhet të jetë i kujdesshëm me këtë rast, duke argumentuar fjelët e tij me gjendjen e Selefit – gjeneratave të para të devotshme para muajit të Ramazanit dhe për fund pyet me plot të drejtë: Si hyn në Ramazan ai që nuk din të lexoj Kuran?!!

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë Shejhu përgjigjet rreth realitetit të hidhur të umetit duke tërhequr një paralele mes periudhës mekase gjatë historikë pejgamberike dhe realitetit dhe duke e shtjelluar këtë nën dritën e ajetit: “Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu do t’ju ndihmoj juve”[Muhamed:7] Gjithashtu Shejhu përgjigjet edhe për operacionet martire dhe sqaron mendimin e tij rreth tyre. Kjo ligjëratë është pjesë e zinxhirit të ligjëratave “El Huda ven nur” me nr: 760

 • Shqip

  Ligjërues : Enes Goga Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këto ligjërata hoxha i nderuar, Enes Goga, flet rreth gjendjes së popujve të mëhershëm dhe shkaqeve të shkatërrimit të tyre. Përmes saj synohet të vetëdijesohen njerëzit me këto shkaqe në mënyrë që të kenë kujdes prej tyre dhe të marrin mësim, si dhe të njihen me shkaqet dhe rrugët e shpëtimit të cilave nëse iu përmbahemi do të shpëtojmë në dynja dhe Ahiret – me lejen e Allahut.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Enes Goga Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo është pjesa e dytë e ligjëratës “Shkaqet e shkatërrimit të popujve” dhe në të shtjellohen dy pika e a to janë: 1. Shkaqet pse Allahu i ka shkatërruar popujt. 2. Rruga apo ilaçi i cili garanton që Allahu të mos na shkatërrojë neve sikurse që ka shkatërruar njerëzit para neve.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Enes Goga Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo është pjesa e parë e ligjëratës “Shkaqet e shkatërrimit të popujve” dhe në të shtjellohen dy pika e a to janë: 1. Gjendja e popujve të mëhershëm sipas përshkrimit Kuranor. 2. Sqarimi se vetëmashtrimi i disa popujve për shkak të arriturave të tyre i ka bërë ata t’i harrojnë mirësitë e Allahut dhe ta refuzojnë të vërtetën.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo ligjëratë tërheqëse përmban disa rregulla me të cilat duhet të edukohet çdo musliman si: dhënia përparësi fjalës së Allahut dhe Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) para fjalës së dikujt tjetër dhe respekti i sahabëve, veprimtaria në bashkësi në forma të ndryshme, pastaj angazhimi në kërkimin e diturisë fetare dhe madhërimi i shnejtërisë së muslimanëve.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Alaudin Abazi Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë, hoxha i nderuar, sqaron kohët në të cilat ndalohet namazi, urtësinë e këtij ndalimi dhe disa dispozita që kanë të bëjnë me të. Këto kohë mund të përmblidhen në tri: - Pas namazit të sabahut gjersa të ngrihet dielli sa një shtizë. - Kur dielli të qëndron zenit gjersa të anojë prej tij. - Pas namazit të ikindisë gjersa të përfundon perëndimi i diellit.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Sedat Rrustemi

  Kjo ligjëratë është koment i hadithit të njohur të cilin e transmeton Ibn Abasi e teksti i tij fillon me fjalët: “O djalosh, Ruaje Allahun (fenë e Allahut), që Ai të të ruaj ty ..” Hoxha i nderuar në komentin e tij sqaron urtësitë, porositë, udhëzimet dhe dobitë të cilat i përmban ky hadith.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Alaudin Abazi Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio hoxha i nderuar flet rreth disa rregullave që kanë të bëjnë me imamin. ai flet për privilegjin, vlerën dhe përgjegjësinë e atij që del imam pastaj flet rreth asaj se cila vepër është më me vlerë dalja imam apo të bërit myezin. Dhe e përfundon ligjëratën e tij me sqarimin e asaj se kush ka përparësi për të dalë imam dhe llojet e imamëve.

 • Shqip

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo është një seri audio materialesh të incizuara nga studentët shqiptarë në Jordani gjatë kohës sa ishte gjallë Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë). Ato janë në formë të pyetjeve dhe përgjigjeve dhe prekin dispozita fetare nga më të ndryshmet por, në një masë të madhe ndërlidhen me realitetin në trojet shqiptare. Ky mund, edhe pse modest, kishte peshën e tij në kohën e pas komunizmit ku mendimet, qëndrimet dhe dija me të cilën veçohej Shejh Albani arritën në trojet shqiptare dhe lanë gjurmë të pashlyeshme në ringjalljen e synetit dhe rikthimin e shqiptarëve drejt Islamit. Prej këtyre audio materialeve, përveç dispozitave fetare dhe dijes, mund të përfitojmë edhe nga urtësia, përkushtimi, analiza dhe largpamësia e Shejhut në shtjellimin e dispozitave fetare dhe realitetit bashkëkohor. Mbi të gjitha angazhimi maksimal i Shejh Albanit që në gjuhën shqipe të interpretonte rreth Islamit, edhe pse kishte dekada që nuk ishte shprehur në gjuhën shqipe, tregon ndjeshmërinë dhe përgjegjësinë që ai e ndjente për muslimanët në këto troje. Andaj shpresoj që mu ky angazhim i Shejhut do të jetë një nga nxitësit kryesorë që të ndajmë pak nga koha jonë për të përfituar dhe për ta shijuar ëmbëlsinë e interpretimit të tij. Allahu mëshiroftë Shejhun dhe i ngrittë gradat e tij në Xhenet – Amin.

 • Shqip

  PDF

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu përgjigjet në pyetjet rreth zekatit ku flet në përgjithësi ndërsa i kushton rëndësi më shumë zekatit në mallrat e përgatitura për tregti, pastaj përgjigjet rreth asaj se a është fitimi nga tregtia i kufizuar në Islam dhe për fund përgjigjet në pyetjet që lidhen me ditën e Xhuma si thënia e salavatit kur përmendet emri i Pejgamberit (alejhis salatu ues selam) apo urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja, gjatë hutbes.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu përgjigjet rreth asaj se a e pastron lëkurën e derrit regjja, kur fillon dita e Xhumasë, dispozita e thënies së besmeles para abdesit, përgjegjësinë për pasojat pas dehjes nga alkooli, pirja e birës pa alkool, rreth varrezave në xhamia dhe faljes së namazit në to dhe mundësinë që teqetë të shndërrohen në xhamia pasi që të udhëzohen dervishët që i vizitojnë ato.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu përgjigjet rreth rregullave të hixhabit dhe këshillon gratë në përgjithësi për mënyrën e veshjes, pastaj flet më gjerësisht për përngjasimin dhe kundërshtimin e mosbesimtarëve dhe për fund sqaron dispozitën për xhematin e dytë në xhami.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu në përgjithësi përgjigjet rreth disa dispozitave të Umres dhe Haxhit. Fillimisht ai sqaron metodën e kryerjes së Haxhit duke sqaruar rëndësinë e llojit të haxhit temettu, për rregullat e vizitës së xhamisë Pejgamberike, për rregullat e kryerjes së haxhit për dikë tjetër – bedel dhe disa çështje që kanë të bëjnë me martesën.

 • Shqip

  PDF

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu përgjigjet rreth martesës me vajzat që nuk kanë mbulesë, një këshillë rreth shkaqeve të ngritjes së umetit, rreth sigurimit të pasurisë, llojit ‘El Ine’ të kamatës dhe çështje që kanë të bëjnë me përcaktimin e Ramazanit.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu përgjigjet në pyetjet që kanë të bëjnë me kategoritë që ju ndahet zekati, mësimi i psikologjisë, në cilat xhami lejohet itikafi, dispozita rreth grave dhe disa fjalë rreth xhemateve të ndryshme me theks të veçantë për ‘Vëllezërit Muslimanë’ dhe ‘Xhemati Teblig’.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu përgjigjet në pyetjet rreth disa haditheve, metodologjinë më të mirë të mësimit të Fikhut, rreth bankave dhe parave të deponuara në to dhe në fund ua drejton një këshillë se si të trajtohen gabimet e dijetarëve.

Faqja : 6 - Nga : 1
Mbresat