Hadithi: "O Allah, të lutem të më bësh banor të Xhenetit dhe të më ruash nga Zjarri."

Mbresat