Përshkrimi

Lexim i këndshëm i sures El-Kamer nga kënduesi Nasir El-Kitami me titrim në gjuhën shqipe.

Mbresat