Tahiho sahante

maxankuto

SHEIKH salih sehe tahiho sahante kamma ada abagandi nanti mislime axidan tasahana agama filla kape wara

an warayen nwa o hamini