Allan kanne ado dina tuiye 1

Allan kanne ado dina tuiye 1

qaranwu dana : Almamy barajial

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixuAlmamy baraji a sehe Allan kanne ado dina tuiyekamma ado jiku sire ado sennaxu.

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini