விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் ரிஸ்மி ஜுனைய்த்

விபரங்கள்

நபியவர்களின் சுருக்க வரலாறு, அவர்களை ஏற்றுக் கொள்வதன் அர்த்தம், அதில் உள்ளடக்கப்பட வேண்டியவை, அவர்கள் விடயத்தில் மக்கள் நிலைப்பாடு.

feedback