அறிவியல் வகைகள்

 • தமிழ்

  PDF

  இலகு நடையில் இஸ்லாமியக் கொள்கை முஸ்லிம்கள் தமக்கு மத்தியில் பல காரணங்களுக்காக வேண்டி கருத்து வேறுபாட்டுடன் இருக்க வேண்டுமென்பது அல்லாஹ்வின் நியதாக உள்ளது . இத்தகைய கருத்துவேறுபாடுகள் சிலரின் அறிவீனத்தாலும் சிலர் தன் விருப்பப்படி செயற்படுவதாலுமே உருவாகின்றன . இவ்வாறு நிகழக்கூடிய கருத்துவேறுபாடுகள் , உண்மையான வழியைத் தேடிட வேண்டுமென பெருமுனைப்போடு செயற்படும் ஓர் முஸ்லிமிடத்தில் நபி * அவர்களும் , அவர்களின் தோழர்களும் அறிவிலும் , அதை செயற்படுத்துவதிலும் எவ்வாறு செயற்பட்டார்களோ அத்தகைய வழியைத் தேடுவதற்கும் , அவ்வழியைப் பின்பற்றி நடப்பதற்குமான அவசியத்தை உருவாக்குகிறது . வாசகர்களே , உங்கள் கைகளில் தவழும் இப்புத்தகத்தில் இஸ்லாத்தின் பெரும் ஆபத்தான பகுதியாக இருக்கும் " நம்பிக்கை சார் கோட்பாடுகள் ” பகுதியில் நபி அவர்களும் , அவர்களின் தோழர்களும் மேற்கொண்டவற்றைப் பற்றிய முழு விபரங்களையும் சுருக்கமாக இந்நூலாசிரியர் கோர்வை செய்து தந்துள்ளார் . இவற்றில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டுமென்பதற்காக இது விடயத்தில் வழிதவறியவர்களின் கூற்றுக்கள் யாது என்பதைப் பற்றிய தெளிவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது . இந்நூலாசிரியருக்கு சிறந்த நற்கூலிகளை வழங்கி , அவரின் அனைத்து செயற்பாடுகளையும் அல்லாஹ் பொருந்திக்கொள்ள வேண்டுமென நாம் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திக்கிறோம் . மேலும் இந்நூலுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட மொழிபெயர்ப்புப் பணி , வடிவமைப்பு , அச்சுவடிவம் , மேற்பார்வை போன்ற அனைத்துப் பணிகளையும் செய்த அனைவருக்கும் அல்லாஹ் நற்கூலிகளை வழங்க வேண்டுமெனவும் நாம் பிரார்த்திக்கிறோம் . இதனை முஸ்லிம்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கும் பணியை மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொருவருக்கும் இதன் கூலிகள் அனைத்தும் கிடைக்கவேண்டுமெனவும் நாம் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திக்கிறோம் .

 • தமிழ்

  PDF

  நூல்‌: மனிதனின்‌ உள்ளுணர்வு உணரக்கூடிய, இஸ்லாமிய சன்‌ மார்க்கம்‌ வலியுறுத்து! (ற உரிமைகளும்‌ கடமைகளும்‌ எனும்‌ நூலின்‌ சுருக்கம்‌.

 • தமிழ்

  PDF

  "வுழூஃ, யம்மம் மற்றும் குளிப்பு பற்றிய விளக்கம்.த ாகுப்பு: அஷ்தெய்க் கலாநிதி கை ம் ெர்ைான் அவர்கள். மிழில் யாரிக்கப்பட்ட இப்பட அட்கடயில் நபி (ஸல்) அவர்களின் வுழூஃ , யம்மம் மற்றும் குளிப்பு பற்றிய சிறு விளக்கம், விளக்கப் படங்களுடன் முன்கவக்கப்படுகிைது."

 • தமிழ்

  PDF

  அகை அல்லாஹ் மனிதர்ைளுக்கு இயல்பாைவை கைாடுத்துள்ள பண்புைள்

 • தமிழ்

  MP4

  உறவைப் பேணுதல், அதன் சிறப்பு, முக்கியத்துவம், அதுபற்றி இடம்பெற்றுள்ள அல்குர்ஆன், ஹதீஸ்கள்

 • தமிழ்

  MP4

  பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்வதன் அவசியம், அவர்களது உரிமைகள், அதன் சிறப்பு, அது பற்றி வந்திருக்கும் அல்குர்ஆன், ஹதீஸ்கள்

 • தமிழ்

  MP4

  உழைத்தலின் மகிமை, அது பற்றி வந்துள்ள இறைச் செய்திகள், கடன் தொடர்பான சட்ட திட்டங்கள் சில

 • தமிழ்

  PDF

  ரமலழானின் கடைசிப் பத்தை அடைந்து கொள்ளும் நற்பாக்கியம்

 • தமிழ்

  PDF

  நபித்துவ அத்தாட்சிகள்

 • தமிழ்

  PDF

  சிறுவர்கள் வாலிபர்களுக்கான நபியவர்களின் வழிகாட்டல்

 • தமிழ்

  PDF

  பாதுகாவலன் அல்லாஹு ஸுப்ஹானஹ

 • தமிழ்

  MP4

  அல்குர்ஆன், ஸுன்னா அடிப்படையில் அண்டை வீட்டாரின் உரிமைகளும் அதன் முக்கியத்துவமும்

 • தமிழ்

  MP4

  அல்குர்ஆனை கற்றுக்கொள்ளல்

 • தமிழ்

  MP4

  தயம்மும் செய்யும் முறை

 • தமிழ்

  MP4

  மூன்று அடிப்படைகள் நான்கு அம்சங்கள்

 • தமிழ்

  MP4

  மூன்று அடிப்ப

 • தமிழ்

  MP4

  மூன்று அடிப்படைகள் நூல் விளக்கம் எமது

 • தமிழ்

  MP4

  மூன்று அடிப்படைகள் இஸ்லாத்தின் வரைவில

 • தமிழ்

  MP4

  மூன்று அடிப்ப

 • தமிழ்

  PDF

  முஸ்லிம்கள் தமக்கு மத்தியில் பல காரணங்களுக்காக வேண்டி கருத்து வேறுபாட்டுடன் இருக்க வேண்டுமென்பது அல்லாஹ்வின் நியதாக உள்ளது . இத்தகைய கருத்துவேறுபாடுகள் சிலரின் அறிவீனத்தாலும் சிலர் தன் விருப்பப்படி செயற்படுவதாலுமே உருவாகின்றன . இவ்வாறு நிகழக்கூடிய கருத்துவேறுபாடுகள் , உண்மையான வழியைத் தேடிட வேண்டுமென பெருமுனைப்போடு செயற்படும் ஓர் முஸ்லிமிடத்தில் நபி * அவர்களும் , அவர்களின் தோழர்களும் அறிவிலும் , அதை செயற்படுத்துவதிலும் எவ்வாறு செயற்பட்டார்களோ அத்தகைய வழியைத் தேடுவதற்கும் , அவ்வழியைப் பின்பற்றி நடப்பதற்குமான அவசியத்தை உருவாக்குகிறது . வாசகர்களே , உங்கள் கைகளில் தவழும் இப்புத்தகத்தில் இஸ்லாத்தின் பெரும் ஆபத்தான பகுதியாக இருக்கும் " நம்பிக்கை சார் கோட்பாடுகள் ” பகுதியில் நபி அவர்களும் , அவர்களின் தோழர்களும் மேற்கொண்டவற்றைப் பற்றிய முழு விபரங்களையும் சுருக்கமாக இந்நூலாசிரியர் கோர்வை செய்து தந்துள்ளார் . இவற்றில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டுமென்பதற்காக இது விடயத்தில் வழிதவறியவர்களின் கூற்றுக்கள் யாது என்பதைப் பற்றிய தெளிவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது . இந்நூலாசிரியருக்கு சிறந்த நற்கூலிகளை வழங்கி , அவரின் அனைத்து செயற்பாடுகளையும் அல்லாஹ் பொருந்திக்கொள்ள வேண்டுமென நாம் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திக்கிறோம் . மேலும் இந்நூலுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட மொழிபெயர்ப்புப் பணி , வடிவமைப்பு , அச்சுவடிவம் , மேற்பார்வை போன்ற அனைத்துப் பணிகளையும் செய்த அனைவருக்கும் அல்லாஹ் நற்கூலிகளை வழங்க வேண்டுமெனவும் நாம் பிரார்த்திக்கிறோம் . இதனை முஸ்லிம்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கும் பணியை மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொருவருக்கும் இதன் கூலிகள் அனைத்தும் கிடைக்கவேண்டுமெனவும் நாம் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திக்கிறோம் .

பக்கம் : 35 - இருந்து : 1
உங்கள் கருத்து முக்கியமானது