ఉదియహ్ (ఖుర్బానీ – బలిదానపు) – ఆదేశాలు

వివరణ

ఈద్ అల్ అధా దినమున చేసే ఉదియహ్ అంటే ఖుర్బానీ (బలిదానపు) యొక్క శుభాలు మరియు దాని నియమాలు ఈ వ్యాసంలో వివరంగా చర్చించబడెను.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్