వివరణ

పిన్నలు – పెద్దలు తమ ఇస్లామీయ జ్ఞానాన్ని పరీక్షించుకోవటానికి ఈ క్విజ్ ప్రశ్నలు – జవాబులు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి.

-
ఫీడ్ బ్యాక్