• MP3

    Al-Khatma’ Az-Zaahirah..Umipon ng sampung uri ng pagbasa ng Qur’an: [Kumpletong pagbasa ng Qur’an na ginamit dito ng mambabasa ang sampung uri ng pagbasang mutawatirah. at ang paraang masusunod ay Jama’ (pangkaramihan) ng Waq’f at paraan nito tulad ng sinasabi ng mambabasa: Basahin ko muna sa paraang Qaloon at pagkatapos isusunod ng mambabasa ang siyang pinakamalapit sa huling talata na hindi kahalintulad ng Qaloon. at ganito hanggang mabasa ko sa lahat ng uri ng pagbasa ng mga mambabasa (Al-Hadi Shar’h tayeebatun Nas’r 430/1)]. ito ang halimbawa ng paraang pag-ipon ng Waq’f; sinabi ng Allah: (الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون). 1- Qaloon: Ang MEEM ng pangkaramihan ay walang patinig ito siyang paraan ng lahat ng mambabasa maliban sa paraang tuloy na pagbasa;at war’sh,Ibn katheer, As-Shoosi, at Abu Ja’far. 2- Qaloon: tuloy na pagbasa sa MEEM at sinangayunan siya ni Ibn Katheer. 3- War’sh: pagpalit sa HAMZA ng (Yu’minoon) at gawing mugallaz ang LAAM ng (As-Salah) at walang sumang-ayon sa kaniya sa ganitong paraan. 4- As-Soosi: Makapal o malaking paraan ng pagbasa sa letrang LAAM. 5- Abu Ja’afar: Tuloy na pagbasa sa MEEM.

Mga kumento o puna