Ang mga kategorya

 • Tagalog

  PDF

  Ang pagiging maingat sa mga kilos ng mga bahagi ng katawan. Marapat na pangalagaan ang dila sa pagsisinungaling, paninirang-puri at panlilibak. Marapat na gawing abala ang sarili sa pag-alaala at pagbanggit sa Pangalan ng Allah at pagbigkas ng Qur’an....

 • Tagalog

  PDF

  Ang pagsisisi ay nararapat gawin nang dahil sa pagmamahal sa Allah, sa pagdakila sa Kanya, sa paghahangad sa Kanyang gantimpala at kapatawaran, at sa takot sa Kanyang kaparusahan....

 • Tagalog

  PDF

  Ang manunulat : Omar Taron Pagsalin : Omar Taron Pagsusuri : Nur Maguid الناشر : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Minamahal na kapatid! Karamihan sa tao ay hindi nakababatid sa kabutihang dulot ng tapat na pagsisisi o kaya’y hindi alam maging ang katotohanan hinggil dito. Kaya naman, ito ay hindi nila binibigyang pagpapahalaga upang maging matapat sa pagsasakatuparan nito. At kung sakali mang nababatid nila ang kahalagahan at kabutihan ng tapat na pagsisisi, hindi naman nila nababatid ang tamang paraan tungo sa pagsasakatuparan nito. At kung nababatid man nila ang tamang paraan, magkagayunman, hindi nila nalalaman kung paano ito simulan.

Mga kumento o puna