Ang mga kategorya

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Fahd Salem Bahammam

  Ang katangi-tanging gabay na inilahad sa iyo ay siyang unang hakbang at tumatayo bilang isang bahaging ba- tayan ng iyong pag aaral sa dakilarng pananampalataya na ito na walang alinlangang ito ang siyang pinakamaran- gal na pagpapalang iginagawad ng Allah sa tao. Ito ay nagkakaloob sa iyo ng mga alituntuning gagabay sa iyo sa lahat ng mga aspeto ng buhay na iyong kahaharapin, at tumutugon sa iyong mga mahahalagang katanungan, gayundin at susuporta sa iyo sa pakikitungo sa mga taong nasa iyong kapaligiran at matagumpay na pakikisalamu- ha sa iba't ibang kalagayan na karaniwan mong matatagpuan sa iyong sarili. Inilahad sa isang malinaw na pamamaraan, ang gabay na ito ay nagbibigay sa iyo nang may kaakibat na kaalamang nagmula sa Qur'an at sa Sunnah ng Propeta. Bukod pa sa pagkakaroon isang gabay ng aklat na ito, ito ay kalugud-lugod sa pagbabasa at pagsasaliksik. Ito ay isang sangguniang gabay na maaari mong balikan sa bawa't sandali na iyong kahaharapin ang isang pangyayari [o kalagayan] o pangangalagaan upang iyong malaman ang batas o hatol ng Allah sa isang naturang USapin [o paksa).

 • Tagalog
  video-shot

  YOUTUBE

  ito ay video patungkol sa paniniwala sa Allah at Huling araw na siyang saligan ng lahat ng kabutihan

 • Tagalog
  video-shot

  MP4

  Isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa paniniwala sa mga Anghel na tagapagtala ng mga gawain mabuti man o masamang gawain ng tao, ito ay isa sa saligan ng paniniwala sa Islam

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Laurence Brown

  Ang mga linya ay naghahatid mula sa kauna-unahang Kristiyanismong Judio hanggang sa ikapitong dantaon, katiyakang patungo sa Islam. . . . Ang mga paghahambing sa pagitan ng larawan sa Qur’an ni Jesus at ng isang Kristolohiyang may isang timbreng Judio-Kristiyano ay nakalilito. Ang mga pagkakatulad na ito ay dimatatanggihan at humihingi ng mas malawak na makasaysayan at mapamaraang pagninilay.

 • Tagalog

  PDF

 • Tagalog

  PDF

 • Tagalog

  PDF

  Ayon sa Islam, ang Allah ay lumikha ng tao para sa banal na layunin ang manampalataya sa Kanya at mamuhay ng matuwid ng ayon sa Kanyang mga aral at patnubay..........

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Muhammad Mendoza Pagsusuri : Omar Taron

  Ang Allah ay liwanag ng mga kalangitan at ng kalupaan. Ang kahalintulad ng Kanyang liwanag ay wari bang may isang (madilim na) hukay na sa loob nito’y may isang lamparang nasa (loob ng) isang salamin na tila nagniningning na bituin. Ang lamparang ito’y pinagniningas ng (langis ng) isang pinag-palang puno ng oliba na wala sa silangan at maging sa kanluran.

Mga kumento o puna