Ang mga kategorya

  • Tagalog

    MP4

    Ang lektor : Muhammad Taha Ali

    ipinapaliwanag dito sa video na ito ang mga sunnah sa pagdarasal, sa salita at sa gawa. at ang hatol pagnaiwan ito ng sinadya o dahil sa pagkalimot.