Mga Haligi ng Pananampalataya sa wikang Russia.

Mga Haligi ng Pananampalataya sa wikang Russia.

Maikling buod

Ang CD na ito ay naglalaman ng programa tungkol sa mga haligi ng pananampalataya sa wikang Russia, naglalaman ito ng mga lathalain tungkol sa limang haligi ng pananampalataya na nabanggit sa Hadith ni Anghel Gabriel - sumakanya nawa ang kapayapaan - ito ay :
1) Ang Paniniwala sa Allah.
2) Ang Paniniwala sa mga Anghel.
3) Ang Paniniwala sa mga Banal na Kasulatan.
4) Ang Paniniwala sa mga Sugo.
5) Ang Paniniwala sa Huling Araw.
6) Ang Paniniwala sa Takdang Kapalaran (Tadhana) mabuti nito at masama.
Taglay ng CD na ito ang magandang pagpapakita at paghahati sa mga paksa, at mayroon din itong kopya mula sa mga lathalaing na ang uri ng format ay DOC at PDF.
At para mailagay at magamit mo ang CD na ito sa iyong gamit na kompyuter atbp., e download ang mga file ng kumpleto magkakasama sa iisang pahina lamang at pagkatapos e click mo ang file na : ru_cd_arkan_al-iman-part.rar , pagkatapos e click mo ang file na EMAN.exe
At kapag gusto mong e kopya sa CD mula sa programa upang ipamahagi sa mga nangangailangan nito ay e specify mo ang lahat ng mga file ng rar na nauna nang na e download tulad ng unang ginawa mo at pagkatapos pindutin mo ang (CTRL+A) sa paggamit ng Winrar at e kopya mo ang mga file sa CD.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna