• Russia

    RAR

    Ang CD na ito ay nagpapaliwanag tungkol sa programa ng pagsalin sa mga kahulugan ng Banal na Qur’an sa wikang Russia - Al-Fatihah at Juz ’Amma - ito ay gawa ng Maj’ma Al-Malik Fahad para sa paglimbag ng Banal na Aklat sa Madinah Al-Munawwarah. Ang CD na ito ay madaling buksan at pakinggan ang mga kabanata, mga bersikulo na ayon sa riwayah ng Hafs an Asim at mayroon ding maraming Qari (mambabasa ng Qur’an) ang mapapakinggan dito, at madali narin buksan at pakinggan ang pagsalin (translate) sa mga kahulugan ng Surat Al-Fatiha at Juz ’Amma sa wikang Russia, at puwede narin itong pakinggan ng paulit-ulit ng may takdang bilang mula sa mga besikulo, at takdang bilang nang pakikinig dito upang matutunang mabuti ang pagbigkas ng Qur’an lalung-lalo na para sa mga bata. Ito ay nababagay sa lahat ng mga Muslim sa oras na kanilang gustong malaman ang tumpak na bigkas at pagsa-ulo ng Al-Fatihah at Juz ’amma at nababagay sa mga nagsasalita ng wikang Russia sa natatakdang anyo kapag gusto nilang malaman ang mga kahulugan ng mga bersikulo. At para mailagay mo ang CD na ito sa gamit mo (Player man o Computer atbp.) ay e download ng buo ang mga file sa isang pahina lamang at pagkatapos e click mo ang file na : ru_CD_Quran.part1.rar at e click mo ang file na: setup.exe. At kung gusto mong e kopya mula sa program sa CD upang ipamahagi sa mga nangangailangan nito ay e specify mo ang lahat ng mga file ng rar na nauna nang na e download tulad ng unang ginawa mo at pagkatapos pindutin mo ang (CTRL+A) sa paggamit ng Winrar at e kopya mo ang mga file sa CD.

  • Russia

    RAR

    Ang CD na ito ay naglalaman ng programa tungkol sa mga haligi ng pananampalataya sa wikang Russia, naglalaman ito ng mga lathalain tungkol sa limang haligi ng pananampalataya na nabanggit sa Hadith ni Anghel Gabriel - sumakanya nawa ang kapayapaan - ito ay : 1) Ang Paniniwala sa Allah. 2) Ang Paniniwala sa mga Anghel. 3) Ang Paniniwala sa mga Banal na Kasulatan. 4) Ang Paniniwala sa mga Sugo. 5) Ang Paniniwala sa Huling Araw. 6) Ang Paniniwala sa Takdang Kapalaran (Tadhana) mabuti nito at masama. Taglay ng CD na ito ang magandang pagpapakita at paghahati sa mga paksa, at mayroon din itong kopya mula sa mga lathalaing na ang uri ng format ay DOC at PDF. At para mailagay at magamit mo ang CD na ito sa iyong gamit na kompyuter atbp., e download ang mga file ng kumpleto magkakasama sa iisang pahina lamang at pagkatapos e click mo ang file na : ru_cd_arkan_al-iman-part.rar , pagkatapos e click mo ang file na EMAN.exe At kapag gusto mong e kopya sa CD mula sa programa upang ipamahagi sa mga nangangailangan nito ay e specify mo ang lahat ng mga file ng rar na nauna nang na e download tulad ng unang ginawa mo at pagkatapos pindutin mo ang (CTRL+A) sa paggamit ng Winrar at e kopya mo ang mga file sa CD.

Mga kumento o puna