Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Đưa ra một số điều cấm kỵ quan trọng trong Islam như: tổ hợp, bất hiếu, cho vay, nói dối, gian lận, nói xấu.

Thông tin phản hồi