Khuyến Cáo - Cả Cộng Đồng Ta Được Tha Thứ Ngoại Trừ Kẻ Công Khai

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng nhắc nhở tín đồ Muslim về các tội lỗi tuy đơn giản nhưng khi đã công khai làm nó thì Allah không tha thứ.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi