Sơ Lược Về Ân Phúc Các Vị Sahabah của Nabi

Giới thiệu chung

Sơ lược về ân phúc các vị Sahabah của Thiên sứ: “Quả thật, các vị Sahabah (bạn đạo) của Nabi Muhammad e là những người tốt đẹp nhất trong nhân loại sau các vị Nabi. Allah đã lựa chọn họ y làm những người đồng hành với vị Nabi của Ngài, họ đã giúp đỡ và ủng hộ Người, Ngài  đã khen ngợi và tuyên dương họ trong Qur’an thiêng liêng của Ngài qua rất nhiều câu Kinh, và Nabi e cũng khen ngợi và tuyên dương họ qua rất nhiều Hadith.
Dưới đây là các câu Kinh và những Hadith tiêu biểu nói về ân phúc của các vị Sahabah y cũng như sự khen ngợi và tuyên dương họ ..”

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi