Thờ Allah, Không Thờ Ramadan

Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Các tác phẩm khoa học:

Giới thiệu chung

Thờ Allah, Không Thờ Ramadan: Bài viết thuyết giảng thứ sáu đầu tiên sau tháng Ramadan ngày 5/Shawwaal/1435 H nhằm ngày 01/08/2014, nói về người Muslim có đức tin thật thụ vào Allah thì việc hành đạo của anh ta không hề gián đoạn bởi sự ra đi của Ramadan mà nó được tiếp diễn liên tục đến ngày trở về với Allah đó là chết.

Thông tin phản hồi