Truyện Từ Qur’an - Nabi Zakkariya và Nabi Yahya

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Truyện Từ Qur’an - Nabi Zakkariya và Nabi Yahya: Kể sơ lược về cuộc đời hai vị Nabi của Allah Zakkariya và Yahya, cả hai là cha con.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi