Truyền Từ Qur’an - Giết Tế Nabi Isma-il -

common_type_khotab_author : Abu Hisaan Ibnu Ysa

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Truyền Từ Qur’an - Giết Tế Nabi Isma-i’l -: Đây là bài thuyết giảng đại lễ tết Odh-ha, ngày tết giết tế Qurbaan.
Trong phần thứ nhất gồm: câu chuyện giết tế Nabi Isma-i’l - cầu xin bình an cho Người - và giáo lý giết tế Qurbaan.
Trong phần thứ hai gồm: khuyến khích mọi người hiếu thảo với cha mẹ đồng thời răng đe những ai bất hiếu với họ và giáo lý Islam cho phép đánh vợ như thế nào và khi nào?

Download
Thông tin phản hồi