Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Rằng Điều Gì Đã Hứa Với Các Ngươi Ắt Xảy Ra: Bài thuyết giảng nhắc lại cho con người rằng cái chết là sự thật không tránh khỏi, không thể phủ nhận.

Thông tin phản hồi