Giải thích trụ cột thứ ba trong Islam, Zakah

Người thuyết trình :

الناشر: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã quy định bắt buộc đối với những bề tôi của Ngài phải xuất Zakat từ tài sản của họ, ra lệnh họ phải thực hiện nó, và quy định Zakat thuộc các trụ cột trong Islam.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi