Nhịn chay Ramadan và mục đích của nó

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Nhịn chay Ramadan và mục đích của nó: Đây là bài giảng thuyết ngày thứ sáu do Usman bin Ibrahim chuyển ngữ và thuyết giảng bằng tiếng Việt. Trong bài giảng thuyết này, ông nói về mục đích và ý nghĩa của nhịn chay Ramadan, và nó chính là sự biểu hiện của lòng Taqwa (kính sợ ) Allah, Đấng Tối Cao.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: