Ba Lời Khuyên Vì Ramadan Hồng Phúc

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Ba Lời Khuyên Vì Ramadan Hồng Phúc: Đây là bài giảng gồm ba lời khuyên hữu ích dành cho ai muốn nhân ân phước tháng Ramadan lên nhiều lần.

Thông tin phản hồi