Hãy Phó Thác Cho Allah, Đấng Tối Cao

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hãy Phó Thác Cho Allah, Đấng Tối Cao: Bài thuyết giảng thứ sáu này phân tích về một loại đức tin Iman của người Muslim đó là phó thác mọi việc cho Allah Bất diệt Sống Mãi.

Thông tin phản hồi