Tại sao tôi vào Islam ?

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Đoạn băng ngắn này trích lời tâm sự của một nhà khoa học kể lý do ông vào Islam trong khi trước kia ông không hề tin trên đời lại có Thượng Đế.

Thông tin phản hồi