Awọn ipilẹ mẹta ẹsin islam ati awọn ẹri wọn

Irori re je wa logun