Elle ani naanikkel yallak meesit

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Taban kee malcin hay toh cadiisi arbaqiin cadiisik; yallak meesitaa namal yascasseh yan cadiisi fexe waktiiy fexekkel

Download

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh